RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2018

Uchwała Nr III/16/18 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
Uchwała Nr III/15/18 28 grudnia 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019 – 2022
Uchwała Nr III/14/18 28 grudnia 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr III/13/18 28 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
Uchwała Nr III/12/18 28 grudnia 2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
Uchwała Nr III/11/18 28 grudnia 2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023
Uchwała Nr II/10/18 4 grudnia 2018 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/196/2018 Rady Gminy Oporów z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Oporów
Uchwała Nr II/9/18 4 grudnia 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr II/8/18 4 grudnia 2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr II/7/18 4 grudnia 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
Uchwała Nr II/6/18 4 grudnia 2018 w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Oporów.
Uchwała Nr II/5/18 4 grudnia 2018 w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oporów, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr I/4/18 23 listopada 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Oporów Pana Roberta Zbigniewa Pawlikowskiego
Uchwała Nr I/3/18 23 listopada 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr I/2/18 23 listopada 2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Oporów
Uchwała Nr I/1/18 23 listopada 2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Oporów
Kadencja 2014-2018
Uchwała Nr XLVIII/202/2018 14 listopada 2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XLVIII/201/2018 14 listopada 2018 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2019.
Uchwała Nr XLVIII/200/2018 14 listopada 2018 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok”.
Uchwała Nr XLVIII/199/2018 14 listopada 2018 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok”.
Uchwała Nr XLVIII/198/2018 14 listopada 2018 w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
Uchwała Nr XLVIII/197/2018 14 listopada 2018 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych.
Uchwała Nr XLVII/196/2018 18 października 2018 w sprawie Statutu Gminy Oporów
Uchwała Nr XLVII/195/2018 18 października 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018-2022
Uchwała Nr XLVII/194/2018 18 października 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr XLVII/193/2018 18 października 2018 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na własność Gminy Oporów
Uchwała Nr XLVI/192/2018 28 września 2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2018-2022
Uchwała Nr XLVI/191/2018 28 września 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
Uchwała Nr XLV/190/2018 7 września 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr XLV/189/2018 7 września 2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kurowie.
Uchwała Nr XLV/188/2018 7 września 2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oporów.
Uchwała Nr XLIV/187/2018 31 sierpnia 2018 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródeł ciepła na terenie Gminy Oporów na lata 2018-2019.
Uchwała Nr XLIV/186/2018 31 sierpnia 2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/155/2006 z dnia 23 marca 2006r w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oporowie".
Uchwała Nr XLIV/185/2018 31 sierpnia 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr XLIII/184/2018 27 czerwca 2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Oporów Pana Roberta Zbigniewa Pawlikowskiego
Uchwała Nr XLIII/183/2018 27 czerwca 2018 w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na likwidację niskiej emisji na obszarze Gminy Oporów na lata 2018-2019
Uchwała Nr XLIII/182/2018 27 czerwca 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX 170/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok
Uchwała Nr XLIII/181/2018 27 czerwca 2018 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za rok 2017
Uchwała Nr XLIII/180/2018 27 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Uchwała Nr XLIII/179/2018 27 czerwca 2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok
Uchwała Nr XLII/178/2018 27 maja 2018 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok.
Uchwała Nr XLI/177/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2018r".
Uchwała Nr XLI/176/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Oporów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Uchwała Nr XLI/175/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie podziału Gminy Oporów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
Uchwała Nr XLI/174/2018 z dnia 27.03.2018r. w sprawie zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dn. 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.
Uchwała Nr XL/173/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/170/2017 z dn. 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2018r.
Uchwała Nr XL/172/2018 z dnia 31.01.2018r. w sprawie zmiany Uchwały XXXVI/155/2006 z dnia 23 marca 2006r. w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w OporowieOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 02.04.2019
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 09.04.2018
Dokument oglądany razy: 2 683