RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2019

Uchwała Nr XIV/63/19 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/62/19 w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Oporów.
Uchwała Nr XIV/61/19 w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr XIV/60/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno–wypoczynkowe
Uchwała Nr XIV/59/19 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XIV/58/19 w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok. - objaśnienia
Uchwała Nr XIV/57/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020 – 2023.
Uchwała Nr XIV/56/19 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok
Uchwała Nr XIV/55/19 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019-2022.
Uchwała Nr XIV/54/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok”.
Uchwała Nr XIV/53/19 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok”.
UCHWAŁA Nr XIII/52/19 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie oraz zmiany uchwały III/18/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok
UCHWAŁA Nr XIII/51/19 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok 2020
UCHWAŁA NR XII/50/2019 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.
UCHWAŁA NR XII/49/2019 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych
Uchwała Nr XI/48/19 30 września 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr XI/47/19 30 września 2019 w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Oporów.
Uchwała Nr XI/46/19 30 września 2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr XI/45/19 30 września 2019 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie.
Uchwała Nr XI/44/19 30 września 2019 zmieniająca uchwałę Nr XXXI/129/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego
Uchwała Nr X/43/19 9 sierpnia 2019 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021
Uchwała Nr X/42/19 9 sierpnia 2019 w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2020 - 2023
Uchwała Nr X/41/19 9 sierpnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr X/40/19 9 sierpnia 2019 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
Uchwała Nr X/39/19 9 sierpnia 2019 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze prowadzonych przez Gminę Oporów
Uchwała Nr X/38/19 9 sierpnia 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy, zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok i zmiany Uchwały Nr IX/36/19 Rady Gminy Oporów z dnia 21 czerwca 2019r.
Uchwała Nr IX/37/19 21 czerwca 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019 - 2022
Uchwała Nr IX/36/19 21 czerwca 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr IX/35/19 21 czerwca 2019 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/34/19 21 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok.
Uchwała Nr IX/33/19 21 czerwca 2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2018.
Uchwała Nr IX/32/19 21 czerwca 2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania
Uchwała Nr VIII/31/19 12 czerwca 2019 w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
Uchwała Nr VII/30/19 28 maja 2019 w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Oporów
Uchwała Nr VII/29/19 28 maja 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów.
Uchwała Nr VII/28/19 28 maja 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr VI/27/19 25 marca 2019 w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu gminy instrumentem płatniczym
Uchwała Nr VI/26/19 25 marca 2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Uchwała Nr VI/25/19 25 marca 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr VI/24/19 25 marca 2019 w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Oporów
Uchwała Nr V/23/19 4 marca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/152/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 25 października 2017r. w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr V/22/19 4 marca 2019 w sprawie zmiany Uchwały Nr III /9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia
Uchwała Nr V/21/19 4 marca 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.
Uchwała Nr V/20/19 4 marca 2019 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2019 roku”.
Uchwała Nr IV/19/19 29 stycznia 2019 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2019 rok
Uchwała Nr IV/18/19 29 stycznia 2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2019-2022
Uchwała Nr IV/17/19 29 stycznia 2019 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/16/18 z dnia 28 grudnia 2018r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok.

 Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.01.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 27.03.2019
Dokument oglądany razy: 2 890