RSS
A A A K
SmodBIP

Zawarcie małżeństwa przed Kierownikiem USC

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSTKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM URZĘDU STANU CYWILNEGO

Komórka prowadząca sprawę:

Urząd Stanu Cywilnego w Oporowie

Oporów 25

99-322 Oporów

Tel. 24 383 15 52

e-mail:usc@oporow.pl

Wymagane dokumenty:

dokument stwierdzający tożsamość do wglądu (dowód osobisty, paszport),

cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo jest obowiązany złożyć:

- odpis aktu urodzenia,

- jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim - odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa,

- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo, chyba że na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011r. - Prawo prywatne międzynarodowe (Dz. U. Nr 80, poz. 432 oraz z 2014r. poz. 827) jego możność zawarcia małżeństwa jest oceniana na podstawie prawa polskiego. Jeżeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, polski sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia ww. dokumentu,

- wszystkie dokumenty wydane w języku obcym winny być złożone wraz z urzędowym tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

Opłaty:

Sporządzenie aktu małżeństwa podlega opłacie skarbowej - 84 zł.

Zawarcie małżeństwa poza lokalem USC - opłata dodatkowa 1000 zł - za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem USC

Opłatę skarbową należy wnieść na rachunek Urzędu Gminy Oporów, Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie o/Oporów

Nr 53 9021 1021 0200 5890 2002 0001

Wpłat gotówkowych (bez prowizji) można dokonać w kasie Urzędy Gminy Oporów pok. 2

Termin i sposób załatwienia sprawy:

Podczas składania dokumentów (zapewnienia) nupturienci powinni być obecni oboje. Kierownik ustala z nimi termin zawarcia związku małżeńskiego na podstawie harmonogramu udzielania ślubów. Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od daty złożenia pisemnego zapewnienia.

Podstawa prawna:

Art. 76 - 79 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1741 ze zm.),

Art. 1 § 1, art. 3-15 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 788 ze zmianami),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U. z 2015 r., Poz. 783 ze zm.).Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 12.03.2020
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 08.02.2017
Dokument oglądany razy: 3 140