RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.05.2020, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Raport o stanie gminy

Raport o stanie gminy


Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ), wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
Rada gminy rozpatruje raport o stanie gminy podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi.
Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.


Debata nad Raportem o stanie Gminy Oporów
Głos mieszkańców w debacie nad raportem


W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte co najmniej podpisami 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.
Mieszkańcy są dopuszczani do głosu na sesji, na której przeprowadza się debatę nad raportem o stanie gminy, według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia.
Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Raport za 2019

Informacja o terminie składania pisemnego zgłoszenia o zabranie głosu w debacie

Raport o stanie gminy - maj 2020


Raport za 2018

Informacja o terminie składania pisemnego zgłoszenia o zabranie głosu w debacie

Raport o stanie gminy - maj 2019Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 25.05.2020
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 17.05.2019
Dokument oglądany razy: 1 327