RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe nr 2/2020 z dnia 14.09.2020

 Oporów, dnia 14 września 2020r.

Gmina Oporów
Oporów 25, 99-322 Oporów

G.7660.2.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE
Zaproszenie do złożenia oferty na
„Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” na terenie Gminy Oporów

Dane Zamawiającego:
Gmina Oporów
Oporów 25, 99-322 Oporów
NIP: 7752407021
TEL: 24 383 11 54
Fax: 24 383 11 51
http//: bip.oporow.pl

Opis przedmiotu zamówienia: zawarty w załączniku nr 3

Termin wykonania zamówienia: do 20 października 2020

Warunki udziału w postepowaniu (Wymagania Zamawiającego):

Wykonawca powinien posiadać aktualny wpis do rejestru Bazy Danych Odpadowych uzyskany na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r. poz. 797 ze zm.).

Sposób obliczenia ceny:

Cena oferty powinna być przedstawiona w złotych polskich. Należy ją również określić w wysokości netto i brutto ( z podatkiem od towarów i usług VAT). Kwota ta musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Tak wyliczoną cenę netto oraz cenę brutto ( z podatkiem VAT) należy wykazać w zapisie słownym oraz liczbowym w „ Formularzu ofertowym” ( załącznik nr 1 do zapytania ofertowego).

Kryteria oceny ofert: Cena -100%

Opis sposobu przygotowania oferty:

1. Oferta musi być napisana w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Ofertę stanowi wypełniony druk „ Formularz oferty” – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, których treść musi być zgodna z formularzami załączonymi do zapytania.
3. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami.

Miejsce i termin składania ofert:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: gmina@oporow.pl

lub
2. w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi dokumentami w zamkniętej kopercie , która powinna być zaadresowana na Zamawiającego z dopiskiem : „FOLIE ROLNICZE”.

Termin składania ofert upływa dnia 21 września 2020r. o godz. 15.00.

WÓJT GMINY
Robert Pawlikowski


Załączniki:
1. Formularz oferty – załącznik nr 1
2. Oświadczenie – załącznik nr 2
3. Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 3
4. Umowa – załącznik nr 4
5. Umowa powierzenia danych osobowych – załącznik nr 5Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 14.09.2020
Podpisał: Barbara Saramonowicz
Dokument z dnia: 14.09.2020
Dokument oglądany razy: 505