RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2020

 

Uchwała Nr XXIII/116/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie: przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Wojewody Łódzkiego na uchwałę Nr XVI/74/20 Rady Gminy Oporów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2020 roku”
Uchwała Nr XXIII/115/20 29 grudnia 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała Nr XXIII/114/20 29 grudnia 2020 w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oporów a Gminą Żychlin dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXIII/113/20 29 grudnia 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXIII/112/20 29 grudnia 2020 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/111/20 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok
Uchwała Nr XXIII/110/20 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2021– 2024
Uchwała Nr XXIII/109/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XXIII/108/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020-2023
Uchwała Nr XXIII/107/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”.
Uchwała Nr XXIII/106/20 z dnia 29 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok”
UCHWAŁA NR XXII/105/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
UCHWAŁA NR XXII / 104 / 20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Oporów a Gminą Żychlin dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowego
UCHWAŁA NR XXII/103/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
UCHWAŁA NR XXII/102/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
UCHWAŁA NR XXII/101/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego na rok
2021
UCHWAŁA NR XXII/100/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
UCHWAŁA NR XXII/99/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
UCHWAŁA Nr XXII/98/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i przedłużenie okresu obowiązywania umowy dzierżawy
UCHWAŁA NR XXI/97/20 RADY GMINY OPORÓW Z DNIA 4 LISTOPADA 2020R.  w sprawie przekazania do WSA w Łodzi skargi Prokuratora Rejonowego w Kutnie na Uchwałę Nr XXXI/140/2017 Rady Gminy Oporów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów"
UCHWAŁA NR XX/96/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
UCHWAŁA NR XX/95/20 RADY GMINY OPORÓW z dnia 13 października 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”
UCHWAŁA NR XIX/94/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok
UCHWAŁA NR XIX/93/20 z dnia 8 września 2020 r.zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia i przekazania do organu regulacyjnego projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oporów
UCHWAŁA NR XIX/92/20 z dnia 8 września 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
UCHWAŁA NR XVIII/91/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych
UCHWAŁA NR XVIII/90/20 z dnia 31 lipca 2020 r.  w sprawie zmiany uchwały II/5/18
UCHWAŁA NR XVIII/89/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XVIII/88/20 z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
Uchwała Nr XVII/87/20 30 czerwca 2020 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w zakresie świadczenia publicznego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XVII/86/20 30 czerwca 2020 zmieniająca Uchwałę Nr XVI/73/20 Rady Gminy Oporów z dnia 26 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2020-2024.
Uchwała Nr XVII/85/20 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr XV/66/20 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała Nr XVII/84/20 30 czerwca 2020 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2020 – 2023.
Uchwała Nr XVII/83/20 30 czerwca 2020 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XVII/82/20 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2019 rok.
Uchwała Nr XVII/81/20 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
Uchwała Nr XVII/80/20 30 czerwca 2020 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2019.
Uchwała Nr XVII/79/20 30 czerwca 2020 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oporów wotum zaufania
Uchwała Nr XVI/78/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr II/6/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Oporów.
Uchwała Nr XVI/77/20 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr II/5/18 z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy Oporów, ustalenia przedmiotu działania oraz składu osobowego.
Uchwała Nr XVI/76/20 w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Uchwała Nr XVI/75/20 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych będących w zarządzie Gminy Oporów na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
Uchwała Nr XVI/74/20 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2020 roku”.
Uchwała Nr XVI/73/20 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2020-2024.
Uchwała Nr XVI/72/20 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.
Uchwała Nr XVI/71/20 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oporów
Uchwała XV/70/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie zmiany Uchwały XVII/80/2016 Rady Gminy Oporów z dnia 31 maja 2016r. w sprawie ustalenia diet i zasad zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Gminy Oporów
Uchwała XV/69/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów na 2020 rok.
Uchwała XV/68/20 z dnia 26.02.2020r. zmieniającą uchwałę w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Oporów.
Uchwała XV/67/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy i zmiany Uchwały Nr XIV/58/19 z dn. 30.12.2019r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
Uchwała XV/66/20 z dnia 26.02.2020r.w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kutnowskiemu.
Uchwała XV/65/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała XV/64/20 z dnia 26.02.2020r. w sprawie uchwalenia określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 12.01.2021
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 28.02.2020
Dokument oglądany razy: 1 658