RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie o naborze 2021r.

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OPORÓW

o naborze wniosków o udzielenie z budżetu Gminy Oporów dotacji na realizację zadań w zakresie rozwoju sportu, dla klubów sportowych działających na terenie Gminy Oporów.

1. ZAKRES ZADAŃ W ZAKRESIE ROZWOJU SPORTU:
Organizacja szkolenia i zawodów sportowych oraz udział w zawodach sportowych w piłce nożnej dla dzieci i młodzieży z Gminy Oporów.
2. DOTACJA MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE:
1) realizacji programów szkolenia sportowego;
2) zakupu sprzętu i wyposażenia sportowego;
3) związanych z korzystaniem z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;
4) organizacji zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
5) wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
6) zakup nagród rzeczowych, pucharów, medali, dyplomów;
7) obsługi sędziowskiej i medycznej zawodów;
8) transportu, podróży zawodników i kadry trenerskiej na zawody;
9) obsługi administracyjnej i księgowej związanej z realizacją zadania, przy czym może być ono pokryte z dotacji nie większej niż 10% dotacji

Z dotacji mogą być finansowane wydatki o łącznej wysokości nie przekraczającej 95% całkowitych kosztów zadania. Nie mogą być finansowane wydatki z tytułu:
1) transferu zawodnika z innego klubu sportowego;
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na podmiot dotowany lub osoby z nim związane:
3) zobowiązań podmiotu dotowanego z tytułu zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykup papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia;
4) wynagrodzeń zawodników;
5) koszty poniesione na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
3. KRYTERIA OCENY WNIOSKÓW:
1) możliwość realizacji zadania przez podmioty składające wnioski;
2) przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;
3) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na realizację danego zadania;
4) znaczenie zgłoszonego projektu do realizacji celu publicznego;
5) dostępność realizacji zadania dla mieszkańców Gminy Oporów;
6) analizę wykonania zadań zleconych podmiotowi dotowanemu w okresie poprzednim z uwzględnieniem w szczególności jakości i terminowości rozliczenia dotacji;
7) wysokość wkładu własnego w planowanym zadaniu.
4. TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
1) od daty podpisania umowy do dnia 31.12.2021 roku
5. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA WSPIERANIE ZADAŃ:
Wysokość środków w budżecie Gminy Oporów przeznaczonych na wsparcie zadań z zakresu rozwoju sportu – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
6. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:
1) wnioski o przyznanie dotacji składa się w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów w terminie do 10 lutego 2021 roku, w zamkniętych kopertach, z oznaczeniem Klubu Sportowego, z napisem „ Wniosek na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oporów” na wniosku, załączonym do ogłoszenia.
2) wnioski złożone po wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Do pobrania:

- ZARZĄDZENIE Nr 7/2021 WÓJTA GMINY OPORÓW z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie dofinansowania przez Gminę Oporów działań w zakresie rozwoju sportu na terenie gminy w 2021 roku.

- Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Oporów na wsparcie zadaniaz zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Oporów

- Sprawozdanie z wykonania zadaniaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 20.01.2021
Podpisał: Teresa Pałczyńska
Dokument z dnia: 20.01.2021
Dokument oglądany razy: 702