RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2011 r.

Uchwała Nr VII/30/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015
pobierz Uchwała Nr VII/29/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Oporów w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" oraz udzielenia rekomendacji osobie fizycznej na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM"
Uchwała Nr VII/28/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Uchwała Nr VII/27/2011 dnia 29 czerwca 2011 r.
sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr VII/26/2011z dnia 29 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów w zakresie realizacji budżetu gminy za 2010 rok
Uchwała Nr VII/25/2011 z dnia 29 czerwca 2011r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oporów za rok 2010
Uchwała Nr VI/24/2011 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Wójta Gminy Oporów
Uchwała Nr VI/23/2011 z dnia 20 maja 2011 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr VI/22/2011 z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr VI/21/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.
Uchwała Nr V/20/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Wójta Gminy Oporów
Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/V/2003 Rady Gminy w Oporowie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
Uchwała Nr V/18/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr V/17/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporów w roku 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach działania 7.1, poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r.
Uchwała Nr IV/13/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014. objaśnienia
Uchwała Nr IV/12/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/11/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 13.07.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 988