RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 19.07.2011, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: formatowanie tekstu

Ogłoszenie 19.07.2011

Oporów 19.07.2011r


OGŁOSZENIE


       O wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
    Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami) oraz art. 54 ust.2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronę środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 27 lipca 2011r do 18 sierpnia 2011r. w siedzibie Urzędu Gminy Oporów, w godz. 10.00 – 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami wraz z oceną oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 16 sierpnia 2011r. w godz. 10.00 - 13.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie.
        Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium, pisemnie do Wójta oraz na adres Urząd Gminy Oporów, Oporów 25, 99-322 Oporów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011r.
     Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium zgodnie z art. 54, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku oraz w ocenach oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18, ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu przestrzennym w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011r. w Urzędzie Gminy Oporów lub na jego adres.


Wójt Gminy Oporów
Robert PawlikowskiOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 19.07.2011
Podpisał: Robert Pawlikowski
Dokument z dnia: 19.07.2011
Dokument oglądany razy: 2 925