RSS
A A A K
SmodBIP

Dane podawane do publicznej wiadomości dot.2010r

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ

WÓJTA GMINY OPORÓW

Działając na podstawie art.37 ust.1 pkt 2 litera „a” do „ g” ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz.1240 , z późn. zmianami/ Wójt Gminy Oporów podaje do publicznej wiadomości, co następuje:

1. Dane dotyczące wykonania budżetu za rok 2010.

a) Dochody wykonane - 6.240.280,04

b) Wydatki wykonane - 6.775.625,61

c) Deficyt budżetu wykonany - - 535.345,57

2. Kwota wykorzystanych środków pochodzących z budżetu Unii

Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej

przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym

Handlu ( EFTA) - 413.108,77

3. Kwota zobowiązań, o których mowa

w art.72 ust.1 pkt 4 - 0

4. a) Kwota dotacji otrzymanych z budżetów

jednostek samorządu terytorialnego - 0

b) Kwota dotacji udzielonych innym

Jednostkom samorządu terytorialnego - 21.798,14

5. Poręczenia i gwarancje

udzielone podmiotom - 0

6. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków udzielono ulg, umorzeń, odroczeń, lub rozłozono splatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

pobierz dane dotyczące podatku rolnego za 2010 r.

pobierz dane dotyczące podatku od nieruchomości za 2010 r.

7. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (akcyza)

Pobierz dane dotyczące akcyzy za 2010Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 27.07.2011
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 3 736