RSS
A A A K
SmodBIP

Zawarcie małżeństwa w formie cywilnej lub wyznaniowej

Wymagane dokumenty

 • Dowody osobiste
 • Odpisy skrócone aktów urodzeń
 • Osoba, która pozostawała poprzednio w związku małżeńskim jest zobowiązana złożyć dodatkowo dowód ustania małżeństwa. Dowodem tym jest:
  – dla osoby rozwiedzionej odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o jego rozwiązaniu przez rozwód
  – dla wdowy, wdowca odpis skrócony aktu małżeństwa i odpis skrócony aktu zgonu


Uwaga: Odpisów nie muszą składać osoby, których urodzenie, poprzednie małżeństwo lub zgon małżonka zostało zarejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego w Oporowie.

Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Stanu Cywilnego - pok.6

Termin załatwienia sprawy
Bezzwłocznie.

Opłaty

84 zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
39 zł - opłata skarbowa za wydanie decyzji o skróceniu terminu wyczekiwania do zawarcia małżeństwa


Uwaga: Opłaty można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Oporów lub przelewem na rachunek bankowy
Urząd Gminy Oporów
BS Kutno o/Oporów
53 9021 1021 0200 5890 2002 0001

Dodatkowe informacje

 • Małżeństwo może być zawarte przez osoby pełnoletnie.
 • Z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcia małżeństwa kobiecie , która ukończyła 16 lat.
 • Każdy z małżonków może złożyć oświadczenie o nazwisku, jakie będzie nosił po zawarciu małżeństwa. Małżonkowie mogą nosić wspólne nazwisko będące dotychczasowym nazwiskiem jednego z nich. Mogą również zachować swoje dotychczasowe nazwiska, albo połączyć je z nazwiskiem drugiego małżonka.
 • Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi otrzymują zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie traci moc po upływie trzech miesięcy od daty wystawienia.
 • Obcokrajowiec zamierzający zawrzeć małżeństwo w Polsce musi złożyć wydane przez właściwy organ swojego państwa zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa w świetle prawa ojczystego oraz odpis aktu urodzenia. (Dokumenty te muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego)
 • Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo poza granicami kraju może otrzymać zaświadczenie o możności zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim (wniosek o wydanie takiego zaświadczenia dostępny w załączniku)
 • Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej ze skutkami cywilnymi w prawie polskim, duchowny zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty ślubu przesłać do właściwego miejscowo Urzędu Stanu Cywilnego zaświadczenie, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.
 • Małżeństwa nie mogą zawrzeć osoby niepełnoletnie, ubezwłasnowolnione całkowicie, dotknięte chorobą psychiczną, spokrewnione w linii prostej oraz będące w innym związku małżeńskim.
 • Małżeństwo nie może być zawarte przed upływem miesiąca od dnia złożenia dokumentów oraz zapewnienia o braku przeszkód do jego zawarcia. Jednakże z ważnych względów kierownik Urzędu Stanu Cywilnego może zezwolić na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca.
 • Zawarcie małżeństwa może nastąpić w dowolnie wybranym przez nowożeńców urzędzie stanu cywilnego.


Podstawa prawna

Art. 1-15 ustawy z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zmianami)
Art. 53-56, 71 ustawy z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 ze zmianami)
Ustawa z 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225 poz. 1655)


Załączniki

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do
zawarcia małżeństwa. wniosek_zaswiadczenie_o_zdolnosci.pdf (76.88 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o możności zawarcia
małżeństwa zgodnie z prawem polskim wniosek_dane_osobowe.pdf (50.85 KB)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 08.02.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 03.11.2011
Dokument oglądany razy: 2 757