RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 17.02.2012, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Uchwały 2011 r.

Uchwała NR XIV/53/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie

Uchwała Nr XIII /52/ 2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011r                                                           w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/43/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy .

Uchwała Nr XIII/51/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011r.                                                             w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy .

Uchwała Nr XIII/50/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 grudnia 2011r.                                                            w sprawie zmiany uchwały Nr IV/13/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2011-2014.                   

Uchwała Nr XIII/49/2011 z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/47/2011 Rady Gminy Oporów z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XII/48/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Uchwała Nr XII/47/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XII/46/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
Uchwała Nr XII/45/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2012.
Uchwała Nr XII/44/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie wspołdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego
transportu zbiorowego.
Uchwała Nr XII/43/2011 z dnia 29 listopada 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XI/42/2011 z dnia 26 października 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr XI/41/2011 z dnia 26 października 2011r.
w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej.
Uchwała Nr XI/40/2011 z dnia 26 października 2011r.
w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji
społecznych.
Uchwała Nr XI/39/2011 z dnia 26 października 2011r.
w sprawie wyboru ławników na kadencję 2012-2015.
Uchwała Nr XI/38/2011 z dnia 26 października 2011r.
w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach na ławników do sądów powszechnych.
Uchwała Nr X/37/2011 z dnia 30 września 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian w budżecie gminy .
Uchwała Nr IX/36/2011 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Uchwała Nr IX/35/2011 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015
Uchwała Nr IX/34/2011 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr IX/33/2011 z dnia 9 września 2011r.
w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/31/2011 Rady Gminy Oporów z dnia
12 sierpnia 2011 r. w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Uchwała Nr VIII/32/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długo terminowego.

Uchwała Nr VIII/31/2011 z dnia 12 sierpnia 2011r.
w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Uchwała Nr VII/30/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2012-2015
pobierz Uchwała Nr VII/29/2011 z dnia 29 czerwca 2011r.
w sprawie wskazania osoby reprezentującej Gminę Oporów w Stowarzyszeniu Rozwoju Gmin ,,CENTRUM" oraz udzielenia rekomendacji osobie fizycznej na członka zwyczajnego Stowarzyszenia Rozwoju Gmin „CENTRUM"
Uchwała Nr VII/28/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r.
w sprawie: uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski.
Uchwała Nr VII/27/2011 dnia 29 czerwca 2011 r.
sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr VII/26/2011z dnia 29 czerwca 2011 r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów w zakresie realizacji budżetu gminy za 2010 rok
Uchwała Nr VII/25/2011 z dnia 29 czerwca 2011r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Oporów za rok 2010
Uchwała Nr VI/24/2011 z dnia 20 maja 2011 r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Wójta Gminy Oporów
Uchwała Nr VI/23/2011 z dnia 20 maja 2011 roku.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr VI/22/2011 z dnia 20 maja 2011r.
w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Uchwała Nr VI/21/2011 z dnia 20 maja 2011 roku
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.
Uchwała Nr V/20/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Wójta Gminy Oporów
Uchwała Nr V/19/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 23/V/2003 Rady Gminy w Oporowie z dnia 19 lutego 2003r. w sprawie przystąpienia gminy do Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.
Uchwała Nr V/18/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr V/17/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporów w roku 2012 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Uchwała Nr IV/16/2011 z dnia 25 marca 2011r.
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach działania 7.1, poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.
Uchwała Nr IV/15/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
Uchwała Nr IV/14/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2011r.
Uchwała Nr IV/13/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011 - 2014. objaśnienia
Uchwała Nr IV/12/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok.
Uchwała Nr IV/11/2011 z dnia 28 lutego 2011r.
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011r.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 17.02.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 17.02.2012
Dokument oglądany razy: 2 346