RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2009 r.

UCHWAŁA Nr XXIX/165/2009 z dnia 30 grudnia 2009r W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na 2010 rok


UCHWAŁA Nr XXXIX/164/2009z dnia 30 grudnia 2009r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2010 rok


UCHWA Ł A NR XXXIX/163/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/158/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA Nr XXXIX /162/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/161/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/160/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.


UCHWAŁA NR XXXVIII/159/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.


UCHWAŁA NR XXXVIII/158/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR XXXVIII/157/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


UCHWAŁA NR XXXVIII/156/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2010.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/155/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w ING Bank Śląski S.A.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/154/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w ING Bank Śląski S.A.


UCHWAŁA Nr XXXVIII/153/2009 dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009.


UCHWAŁA Nr XXXVII/152/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie: przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego


UCHWAŁA NR XXXVII/151/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie przeznaczenia środków finansowych na zakup paliwa do radiowozów oznakowanych Policji.


UCHWAŁA Nr XXXVII/150/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009 oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.


UCHWAŁA Nr XXXVII/149/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu obrotowego długoterminowego w ING Bank Śląski S.A.


UCHWAŁA Nr XXXVII/148/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego długoterminowego w ING Bank Śląski S.A.


UCHWAŁA NR XXXVII/147/2009 z dnia 30 października 2009 roku w sprawie nadania imienia Zespołowi Szkół w Oporowie


UCHWAŁA NR XXXVII/146/2009 z dnia 30 października 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2009-2014.


UCHWAŁA NR XXXVI/145/2009 z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr XXXV/143/2009 z dnia 17 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów.


UCHWAŁA Nr XXXVI/144/2009 z dnia 25 września 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009 oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.


UCHWAŁA NR XXXV/143/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu określającego rodzaje oraz warunki i sposób przyznawania świadczeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach dla których organem prowadzącym jest Gmina Oporów oraz dla nauczycieli emerytów i rencistów.


UCHWAŁA Nr XXXV/142/2009 z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009 oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.


UCHWAŁA Nr XXXIV/141 /2009 z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr XXX/124/ 2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009.

UCHWAŁA NR XXXIV/140/2009 z dnia 10 lipca 2009 roku w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.


UCHWAŁA NR XXXIII/139/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.


UCHWAŁA Nr XXXIII/138/2009 z dnia 26 czerwca 2009 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporów w roku 2010 środków stanowiących fundusz sołecki.


UCHWAŁA Nr XXXIII /137/2009 z dnia 26 czerwca 2009 r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.


UCHWAŁA Nr XXXIII/136/2009 z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.


UCHWAŁA Nr XXXIII/135/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/124/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009.


UCHWAŁA Nr XXXII/134/2009 z dnia 28 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu na 2008 rok oraz udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów.


Uchwała Nr XXXI/133/2009 z dnia 15 kwietnia 2009r w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


UCHWAŁA Nr XXXI/132/2009 z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXX/126/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Oporów na stałe obwody głosowania.


UCHWAŁA Nr XXXI/131/2009 z dnia 15 kwietnia 2009r. w sprawie: uchylenia uchwały Nr XXX/125/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Oporów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


UCHWAŁA Nr XXXI /130 /2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII 24/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie budżetu gminy Oporów na rok 2009.


UCHWAŁA NR XXXI/129/2009 z dnia 15 kwietnia 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.


UCHWAŁA NR XXX/128/2009 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/117/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii


UCHWAŁA NR XXX/127/2009 z dnia 10 marca 2009r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXIX/116/2009 Rady Gminy Oporów z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2009 rok.


Uchwała Nr XXX/126/2009 z dnia 10 marca 2009 w sprawie podziału Gminy Oporów na stałe obwody głosowania.


UCHWAŁA Nr XXX/125/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie podziału Gminy Oporów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


UCHWAŁA XXX/124/2009 z dnia 10 marca 2009 r. w sprawie budżetu gminy oporów na rok 2009.

Załączniki:

Załączniki do budżetu


UCHWAŁA Nr XXIX/123/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie: ustalenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego za rok 2008 Panu Stanisławowi Okoniowi Wójtowi Gminy Oporów


UCHWAŁA NR XXIX/122/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Gminy Oporów Nr XXVIII/113/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku.


UCHWAŁA NR XXIX /121/2009 z dnia 4 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego.


UCHWAŁA NR XXIX/120/2009 z dnia 4 lutego 2009. w sprawie zmiany Statutu Gminy Oporów.


UCHWAŁA NR XXIX/119/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie nadania statutu Zespołowi Szkół w Szczycie.


UCHWAŁA NR XXIX/118/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie: utworzenia Zespołu Szkół w Szczycie wersja *.pdf


UCHWAŁA Nr XXIX/117/2009 z dnia 4 lutego 2009r W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII.


UCHWAŁA Nr XXIX/116/2009 z dnia 4 lutego 2009 r. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2009 rokOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 05.03.2012
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 06.07.2011
Dokument oglądany razy: 5 525