RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenie z dnia 19.06.2012

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oporów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.


    Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zmianami), oraz art. 54 ust. 2, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) zawiadamiam:


     o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oporów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 02 lipca 2012 r. do dnia 03 sierpnia 2012 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oporów – Oporów 25, 99-322 Oporów, w godz. 10.00 – 14.00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami wraz z oceną oddziaływania na środowisko odbędzie się w dniu 23 lipca 2012 r. o godz. 10.00 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oporowie - Oporów 12, 99-322 Oporów.


      Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium, na piśmie w sekretariacie Urzędu Gminy Oporów lub na adres Urzędu Gminy Oporów - Oporów 25, 99-322 Oporów, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r.


    Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, zgodnie z art. 54, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko należy wnosić na zasadach określonych w art. 18, ust. 2 i 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 sierpnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Oporów lub na jego adres – Oporów 25, 99-322 Oporów.

Wójt Gminy Oporów
Robert PawlikowskiOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 19.06.2012
Podpisał: Robert Pawlikowski
Dokument z dnia: 19.06.2012
Dokument oglądany razy: 5 400