RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2012

Sprawozdania z wykonania budżetu za 2012r.

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Oporów w sprawie absolutorium za 2012 rok

Uchwała RIO w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za 2012 rok

Wykonanie budżetu za 2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury

UCHWAŁA Nr XXIX /128/ 2013 RADY GMINY OPORÓW z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojtówi Gminy Oporów za rok 2012

UCHWALA Nr XXIX/127/ 2013 RADY GMINY OPORÓW
z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok.

UCHWALA Nr XXIX/126/ 2013 RADY GMINY OPORÓW
z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok.

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW ZA 2012 R.

Sprawozdania roczne

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze

Gmina Oporów

Instytucje kultury

Sprawozdania III kw 2012r:

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 30.09.2012

Sprawozdania II kw 2012r:

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 30.06.2012

Sprawozdania I kw 2012r:

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2012 - 2015

Uchwała WPF 2012-2015

Zal 1 do WPF 2012-2015

Zal 2 PROGNOZA DLUGU 2012-2018

Zal 3 WYKAZ PRZEDSIEWZIEC 2011-2013

ZAL 4 OBJASNIENIE DO WPF

Budżet 2012

Uchwała Budżetowa 2012

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Uchwała Nr III/186/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za rok 2012

Uchwała Nr III/346/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 17 października 2012 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania
budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2012 roku

UCHWAŁA Nr III/306/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 26 lipca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przewidzianej do zaciągnięcia przez Gminę Oporów.

UCHWAŁA Nr III/305/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 24 lipca 2012 roku w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki długoterminowej przewidzianej do zaciągnięcia przez Gminę Oporów.

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przeznaczonej na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Uchwała Nr III/134/2012 z dnia 20 lutego 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2012 rok deficytu budżetowego Gminy Oporów

Uchwała Nr III/135/2012 z dnia 20 lutego 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oporów

Uchwała Nr III/22/2012 z dnia 10 stycznia 2012r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2012 rok

Uchwała Nr III/23/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Oporów

Uchwała Nr III/24/2012 z dnia 10 stycznia 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy OporówOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 16.06.2014
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 20.01.2012
Dokument oglądany razy: 4 596