RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2013

Uchwała Nr XXXIV/146/2013 30 grudnia 2013
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXXIV/145/2013 30 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyborów zawierających azbest dla Gminy Oporów na lata 2013 - 2032
Uchwała Nr XXXIV/144/2013 30 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
Uchwała Nr XXXIV/143/2013 30 grudnia 2013
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok”
Uchwała Nr XXXIII /142/2013 25 listopada 2013
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru obejmującego części sołectw: Skórzewa, Stanisławów, Mnich-Ośrodek, Jurków Drugi, Kurów -Wieś, Janów, Jastrzębia, Świechów, Wola Owsiana, Golędzkie, Kamienna, Wola Prosperowa, Szczyt, Podgajew, Mnich Południe, Oporów, Samogoszcz, Wólka-Lizigódź w Gminie Oporów
Uchwała Nr XXXIII /141/2013 25 listopada 2013
w sprawie zmiany Uchwały XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XXXIII /140/2013 25 listopada 2013
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2014
Uchwała Nr XXXIII/139/2013 25 listopada 2013
w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
Uchwała Nr XXXII/138/2013 30 października 2013
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2013
Uchwała Nr XXXII/137/2013 30 października 2013
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oporów
Uchwała Nr XXXI/136/2013 3 października 2013
w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebalisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Oporów
Uchwała Nr XXXI/135/2013 3 października 2013
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
Uchwała Nr XXXI/134/2013 3 października 2013
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi mieszkańców Gminy Oporów na działalność Wójta Gminy Oporów
Uchwała Nr XXX/133/2013 7 sierpnia 2013
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/112/2013 Rady Gminy Oporów z dnia 30 stycznia 2013r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2013 - 2018
Uchwała Nr XXX/132/2013 7 sierpnia 2013
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXVII/131/2013 25 czerwca 2013r
w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr XXVIII/125/2013 Rady Gminy Oporów z dnia 15 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
UCHWAŁA Nr XXVII/130/2013 25 czerwca 2013r
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
UCHWAŁA Nr XXVII/129/2013 25 czerwca 2013r
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA Nr XXVII/128/2013 25 czerwca 2013r
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za rok 2012
UCHWAŁA Nr XXVII/127/2013 25 czerwca 2013r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
UCHWAŁA Nr XXVII/126/2013 25 czerwca 2013r
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok
UCHWAŁA Nr XXVII/125/2013 15 maja 2013r
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015
UCHWAŁA Nr XXVII/124/2013 15 maja 2013r
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
UCHWAŁA Nr XXVII/123/2013 15 maja 2013r
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy

UCHWAŁA Nr XXVII/122/2013 22 marca 2013r
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2013 roku”.

UCHWAŁA Nr XXVII/121/2013 22 marca 2013r
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
UCHWAŁA Nr XXVII/120/2013 22 marca 2013r
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Juliana Ruckiego na działalność Wójta Gminy Oporów
UCHWAŁA Nr XXVII/119/2013 22 marca 2013r
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Oporow w roku 2014 środków stanowiących Fundusz Sołecki
UCHWAŁA Nr XXVII/118/2013 22 marca 2013r
w sprawie zmiany Uchwały XXVI/112/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2013 - 2018
UCHWAŁA Nr XXVII/117/2013 22 marca 2013r
w sprawie zmiany Uchwały XXVI/113/2013 z dnia 30 stycznia 2013 w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA Nr XXVI/116/2012 z dnia 30 stycznia 2013r
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat zagospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr XXVI/115/2012 z dnia 30 stycznia 2013r
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXVI/114/2012 z dnia 30 stycznia 2013r
w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi
UCHWAŁA Nr XXVI/113/2012 z dnia 30 stycznia 2013r
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.
UCHWAŁA Nr XXVI/112/2012 z dnia 30 stycznia 2013r
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2013 - 2018.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 18.06.2014
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.03.2013
Dokument oglądany razy: 5 696