RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2013

Bilans z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego

Rachunek zysków i strat jednostki

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego

Skonsolidowany bilans jst

Uchwała Nr XXXIX/170/2014 25 czerwca 2014
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za za rok 2013


Uchwała Nr XXXIX/169/2014 25 czerwca 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013r


Uchwała Nr XXXIX/168/2014 25 czerwca 2014
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2013r

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013r

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultóry

Sprawozdania roczne

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

Sprawozdania III kw 2013r:

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 30.09.2013

Sprawozdania II kw 2013r:

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 30.06.2013

Sprawozdania I kw 2013r.

Rb-27S

Rb-28S

Rb-N

Rb-NDS

Rb-Z

DANE PODAWANE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI PRZEZ WÓJTA GMINY OPORÓW NA DZIEŃ 31.03.2013

Budżet 2013

Uchwała Budżetowa 2013

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2013 - 2018

Uchwała Nr XXVI/112/2013 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Oporów na lata 2013-2018

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej:

Uchwała Nr III/153/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 20 maja 2014 roku w sprawie opinii dotyczącej sprawozdania Wójta Gminy Oporów z wykonania budżetu za rok 2013

Uchwała Nr III/326/3013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 7 października 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Oporów za I półrocze 2013 roku

UCHWAŁA Nr III/120/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania uchwalonego na 2013 rok deficytu budżetowego Gminy Oporów

UCHWAŁA Nr III/121/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 19 lutego 2013 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Oporów

Uchwała Nr III/69/2013 z dnia 28 stycznia 2013r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opini dotyczącej projektu budżetu Gminy Oporów na 2013 rok

Uchwała Nr III/70/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii dotyczącej możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Oporów

Uchwała Nr III/71/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oporów

Projekt Budżetu na 2013 rok oraz Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2013-1018:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Oporów na lata 2013 - 2018

Projekt Uchwały WPF 2013-2018

Zal 1 do WPF

Zal 2 Objaśnienia

Projekt Budżetu na rok 2013:

Projekt Uchwały Budżetowej na 2013

Tabela Nr 1

Tabela Nr 2

Tabela Nr 3

Tabela Nr 4

Tabela Nr 5

Tabela Nr 6

Tabela Nr 7

Tabela Nr 8

Tabela Nr 9

Tabela Nr 10

Tabela Nr 11

Załącznik Nr 1

ObjaśnieniaOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 30.07.2014
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.11.2012
Dokument oglądany razy: 4 810