RSS
A A A K
SmodBIP

Wybory Ławników Sądowych 2016 - 2019

Rada Gminy Oporów, na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 133) wybierze ławników do Sądu Okręgowego w Łodzi i Sądu Rejonowego w Kutnie na kadencję 2016-2019.
Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa z dniem 30 czerwca 2015 roku

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radzie gminy :
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia,
3) inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
4) oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru,
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

W myśl art.158 w/w ustawy ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.


W myśl art.159 w/w ustawy ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa

Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na karcie zgłoszeniowej, którą można pobrać ze strony internetowej http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/
lub w pokoju 9 - Urzędu Gminy Oporów, Oporów 25 99-322 Oporów
Do karty należy dołączyć dokumenty wymienione w art. 162 § 2-5 ustawy, tj.:
1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, opatrzoną datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia (informację można uzyskać w punkcie informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego, który mieści się w budynku Sądu Okręgowego w Płocku przy ul. pl. Narutowicza 4, parter pokój 3, tel./fax (024) 269-72-81
2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
4. aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia;
5. 2 aktualne zdjęcia, zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego (podpisane i zabezpieczone w kopercie) – wzór zdjęcia od 1 marca 2015 roku uległ zmianie;
6. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, należy dołączyć aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia;
7. do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli należy dołączyć listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
Wypełnione karty zgłoszenia kandydatów wraz ze wszystkimi załącznikami przyjmowane będą w terminie do dnia 30 czerwca 2015 r. w Sekretariacie Urzędu Gminy Oporów pokój nr 9 w godzinach 7:30-15:00.
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie ponosi kandydat na ławnika.
Zgłoszenia kandydatów, które nie będą spełniać wymogów formalnych, lub które wpłyną do rady gminy po upływie w/w terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Wszelkich informacji na temat wyborów ławnika można uzyskać w Urzędzie Gminy Oporów pod numerem telefonu 24 383 11 50.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

- karta zgłoszenia kandydata na ławnika
- oświadczenie (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego)
- oświadczenie (władza rodzicielska)
- lista osób zgłaszających kandydata na ławnika (co najmniej 50 obywateli)
- formularz krajowego rejestru karnego

PRZEPISY PRAWA:
- OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. poz. 133)

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 13.05.2015
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 13.05.2015
Dokument oglądany razy: 2 821