RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 29.06.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwały

Uchwały 2015

Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Oporów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa sołectwa Skórzewa odbytych w dniu 11 lutego 2015 r.
Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty za pojemnik.
Uchwała Nr VI/26/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów.
Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-062/15 pn. „Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015-2018.
Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2015 roku”.
Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów.
Uchwała Nr IV/15/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2015 - 2019.
Uchwała Nr IV/14/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
Uchwała Nr IV/13/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Oporów środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Uchwała Nr III/12/2015 z dnia 28 stycznia 2015
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Uchwała Nr III/10/2015 z dnia 28 stycznia 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015 – 2018Opublikował: Łukasz Słaby
Publikacja dnia: 29.06.2015
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 2 552