RSS
A A A K
SmodBIP

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/09.01.01/2015 z dnia 21.07.2015r.

Gmina Oporów w ramach procedury konkurencyjności określonej w Wytycznych kwalifikowalności wydatków POKL kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania oferty w celu wyłonienia Wykonawcy na dostawę i montaż urządzenia na plac zabaw oraz ogrodzenia placu zabaw w ramach projektu pn. „Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1. Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Do pobrania:

Zawiadomienie o wyborze oferty

Treść zapytania

Załączniki:
1. Załącznik nr 1- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
2. Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy
3. Załącznik nr 3- Formularz cenowy
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
5. Załącznik nr 5 – Projekt umowyOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 06.08.2015
Podpisał: Magdalena Leitgeber
Dokument z dnia: 21.07.2015
Dokument oglądany razy: 5 383