RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2012 r.

UCHWAŁA Nr XXV/1112012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2012.
UCHWAŁA Nr XXV/110/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym
UCHWAŁA Nr XXV/109/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
UCHWAŁA Nr XXV/108/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty
UCHWAŁA Nr XXV/107/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr XXV/106/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
UCHWAŁA Nr XXV/105/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym
UCHWAŁA Nr XXV/104/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie podziału Gminy Oporów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
UCHWAŁA Nr XXV/103/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
UCHWAŁA Nr XXV/102/2012 z dnia 28 grudnia 2012
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
UCHWAŁA Nr XXIV/101/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym
UCHWAŁA Nr XXIV/100/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”
UCHWAŁA Nr XXIV/99/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
UCHWAŁA Nr XXIV/98/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
UCHWAŁA Nr XXIV/97/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2013
UCHWAŁA Nr XXIV/96/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego
UCHWAŁA Nr XXIV/95/2012 z dnia 30 listopada 2012
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2012
UCHWAŁA Nr XXIII/94/2012 z dnia 30 października 2012
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/90/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 10 października 2012 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
UCHWAŁA Nr XXIII/93/2012 z dnia 30 października 2012
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy na rok 2012
UCHWAŁA Nr XXIII/92/2012 z dnia 30 października 2012
w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody
UCHWAŁA Nr XXIII/91/2012 30 października 2012
w sprawie podziału Gminy Oporów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
UCHWAŁA Nr XXII/90/2012 z dnia 10 października 2012
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy.

UCHWAŁA Nr XXII/89/2012 z dnia 10 października 2012
w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Oporów”

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/89/2012

UCHWAŁA Nr XXII/88/2012 z dnia 10 października 2012
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w trybie przetargowym
Uchwała Nr XXI/87/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 r. 
sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Oporów ustalenie opłat za korzystanie z pomostu rekreacyjnego przy stawie wodnym w miejscowości Opórow w tym z tytułu
korzystania z jednostek pływających.
Uchwała Nr XXI/86/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 r . 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/83/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie regulaminu korzystania z pomostu rekreacyjnego przy stawie wodnym w miejscowości Oporów oraz korzystania z jednostek pływających.
Uchwała Nr XXI / 85 / 2012 Rada Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy .
Uchwała Nr XXI/ 84/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 12 września 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/54/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2012-2015
Uchwałą Nr XX/83/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 12 Iipca 2012 r. 
w sprawie regulaminu korzystania z pomostu rekreacyjnego przy stawie wodnym w miejscowości Oporów oraz korzystania z jednostek pływających
Uchwała Nr XX/82/ 2012 Rada Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XX/81/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 12 lipca 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
Uchwała Nr XVIII/75/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 maja 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/54/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2012-2015
Uchwał Nr XVIII/ 74/ 2012 Rada Gminy Oporów z dnia 23 ma ja 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwaly Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w
sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok oraz w sprawie dokonywania
zmian w budżecie gminy.
Uchwała Nr XVII / 73 /2012 Rada Gminy Oporów z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
sprawie zmiany uchwaty Nr XVI/65/2012 Rady Gminy Oporow z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporow w 2012 roku.
Uchwała Nr XVII / 72 / 2012 Rada Gminy Oporów z dnia 25 kwietnia 2012 r. 
w sprawie uchwalenia zmiany ,,Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Oporów"
Uchwała Nr XVI/71/ 2012 Rady Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. 
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu
systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i
upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy
społecznej" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr XVI/70/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. 
w sprawie rozpatrzenia skarg Pana Juliana Ruckiego na działalnośc Wójta Gminy Oporow
Uchwała Nr XVI/ 69 / 2012 Rada Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. 
w sprawie zmiany Uchwaty Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia budzetu na 2012 rok oraz w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy
Uchwała Nr XVI/68/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. 
w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy
Oporów w roku 2013 środków stanowiących Fundusz Sołecki.
UCHWALA NrXVI/67/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. 
w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedazy w trybie przetargowym
Uchwaly Nr XVI/66/2012. Rady Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r. 
w sprawie zbycia nieruchomości w trybie bezprzetargowym
Uchwała Nr XVI/65/2012. Rady Gminy Oporów z dnia 30 marca 2012 r.
w sprawie uchwalenia ,,Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz zapobieganiu bezdomnosci zwierząt na terenie Gminy Oporów w
2012 roku".
Uchwałą NrXV/63/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 29 lutego 2012 r.
sprawie zmiany uchwały Nr XIV/55/2012 z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
UchwałaNr XV/62/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 29 lutego 2012 r.
października 2009 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2009-2014
Uchwała Nr XV/61/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 29 lutego 2012r.
w sprawie wymagań: jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Uchwała Nr XV/60/2012 Rada Gminy Oporów z dnia 29 lutego 2012 r.
w sprawie uchwalenia ,,Gminnego Program u Przeciwdziałania
Narkomanii" na 2012r

Uchwała Nr XV/59/2012 z dnia 29 lutego 2012

W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH na 2012 rok

Uchwała Nr XIV/58/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie przejęcia części zadań Starostwa Powiatowego w Kutnie w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Oporów.
Uchwała Nr XIV/57/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012r
w sprawie rozpatrzenia skargi Pana Romana Redzeja na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Oporowie.
Uchwała Nr XIV/56/2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012r.
w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Szczycie oraz zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Szczycie wchodzącego w jego skład.
Uchwała Nr XIV/ 55 / 2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok.
Uchwała Nr XIV/54/ 2012 Rady Gminy Oporów z dnia 23 stycznia 2012 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2012-2015.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 28.10.2015
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 17.02.2012
Dokument oglądany razy: 5 827