RSS
A A A K
SmodBIP

Wydanie odpisu / zaświadczenia

Z rejestru stanu cywilnego wydaje się :

 • odpisy zupełne aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
 • odpisy skrócone aktów stanu cywilnego na drukach wielojęzycznych,
 • zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
 • zaświadczenia o stanie cywilnym


Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego lub zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby składa się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie całego kraju.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby wydaje się na wniosek:

 • osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony
 • wstępnego (rodzica, dziadka, babci)
 • zstępnego (dziecka, wnuka)
 • rodzeństwa
 • małżonka
 • przedstawiciela ustawowego
 • opiekuna
 • sądu, prokuratora
 • organów administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji ich ustawowych zadań.


Odpisy i zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego mogą być również wydane na wniosek innych osób, niż wyżej wymienione, które wykażą w tym interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny.

Opłaty:
Wysokość opłaty skarbowej:

 • odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł
 • odpis skrócony aktu stanu cywilnego na druku wielojęzycznym – 22 zł
 • zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby – 24 zł
 • pełnomocnictwo – 17 zł


Zwolnienia z opłaty skarbowej określa ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 1282).

Opłatę skarbową /gotówką/ uiszcza się bezpośrednio w urzędzie w chwili składania wniosku lub przelewem na konto urzędu:
Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie o/Oporów

Nr 53 9021 1021 0200 5890 2002 0001

Uwagi:

Rejestr stanu cywilnego nie zawiera wszystkich sporządzonych od 1946 r. aktów stanu cywilnego.
Przeniesienie aktu stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego jest czynnością jednorazową i od chwili przeniesienia – odpisy aktu stają się dostępne w każdym urzędzie stanu cywilnego w kraju.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Odpisy aktów stanu cywilnego przeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się niezwłocznie.
 • Odpisy aktów stanu cywilnego nie przeniesionych do rejestru stanu cywilnego w chwili składania wniosku - wydaje się w terminie 14 dni roboczych.
 • Zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - wydaje się w terminie 14 dni roboczych.

Tryb odwoławczy:
Tryb odwoławczy występuje tylko w przypadku wydania decyzji o odmowie wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Odwołanie wnosi się do Wojewody Dolnośląskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia, za pośrednictwem Kierownika USC, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1741 ze zm.).

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek
 • dokument wykazujący interes prawny - w przypadku osób, które nie są rodzicami, dziadkami, dziećmi, wnukami, rodzeństwem lub małżonkiem osoby, której akt dotyczy
  oryginał pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, jeżeli wnioskodawca działa przez pełnomocnika
 • oryginał dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w przypadku składania wniosku drogą korespondencyjną

Załączniki:

Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnegoOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 07.01.2016
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 07.01.2016
Dokument oglądany razy: 3 247