RSS
A A A K
SmodBIP

zawarcie małżeństwa przed duchownym

Osobom zamierzającym zawrzeć małżeństwo konkordatowe kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.

O zaświadczenie można ubiegać się w dowolnym urzędzie stanu cywilnego na terenie kraju.

Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym.
Małżeństwo mogą zawrzeć osoby, które ukończyły 18 lat.
Sąd może warunkowo zezwolić na małżeństwo kobiecie, która ukończyła 16 lat.

Uwagi:
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu. Warunkiem jednak jest, aby ratyfikowana umowa międzynarodowa lub ustawa regulująca stosunki między państwem a kościołem albo innym związkiem wyznaniowym przewidywała możliwość wywołania przez związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu tego kościoła albo innego związku wyznaniowego takich skutków, jakie pociąga za sobą zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.

Kościoły i związki wyznaniowe, których prawo wewnętrzne przewiduje możliwość zawarcia małżeństwa wyznaniowego ze skutkami cywilnoprawnymi :

Kościół Katolicki;
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny;
Kościół Ewangelicko-Augsburski;
Kościół Ewangelicko-Reformowany;
Kościół Ewangelicko-Metodystyczny;
Kościół Chrześcijan Baptystów;
Kościół Adwentystów Dnia Siódmego;
Kościół Polskokatolicki;
Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich;
Kościół Starokatolicki Mariawitów;
Kościół Zielonoświątkowy.


Opłaty:

 • Opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa - 84 zł
 • Opłatę uiszcza się w chwili składania dokumentów niezbędnych do wystawienia zaświadczenia do ślubu konkordatowego.
 • Jeżeli ślub odbędzie się w gminie Oporów opłatę uiszcza się gotówką w kasie Urzędu Gminy Oporów.
 • Jeżeli ślub odbędzie się poza gminą Oporów, do kompletu dokumentów niezbędnych do wydania zaświadczenia należy dołączyć oryginał dowodu wpłaty opłaty skarbowej na konto gminy, na terenie której dojdzie do zawarcia małżeństwa.
 • Wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa jest zwolnione od opłaty skarbowej.

Termin i sposób załatwienia sprawy:

 • Jeżeli akty urodzeń narzeczonych (i ewentualnie akty małżeństw narzeczonych lub akty zgonów współmałżonków narzeczonych) zostały sporządzone w USC w Oporowie zaświadczenie wydawane jest od razu.
 • Jeżeli którykolwiek z w/w aktów stanu cywilnego narzeczonych został sporządzony w innym USC, zaświadczenie zostanie wydane do 14 dni roboczych.

W celu skrócenia terminu oczekiwania na wydanie zaświadczenia do ślubu konkordatowego można powiadomić USC w Oporowie drogą mailową na adres usc@oporow.pl o planowanej wizycie w celu pobrania zaświadczenia, podając swoje dane : imiona, nazwiska, numery Pesel oraz wskazując aktualny stan cywilny. W temacie wiadomości należy podać : dane do zaświadczenia do ślubu konkordatowego. Po zaświadczenie należy zgłosić się do USC w Oporowie dopiero po otrzymaniu informacji zwrotnej o zmigrowaniu aktów stanu cywilnego nupturientów do rejestru stanu cywilnego.

Tryb odwoławczy:
Jeżeli kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia wydania zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, powiadamia na piśmie osobę zainteresowaną o przyczynach odmowy. Osoba zainteresowana w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej pisma kierownika urzędu stanu cywilnego może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę urzędu stanu cywilnego o rozstrzygnięcie, czy okoliczności przedstawione przez kierownika urzędu stanu cywilnego uzasadniają odmowę dokonania czynności. Prawomocne postanowienie sądu wiąże kierownika urzędu stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego.
Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.


Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:
W celu uzyskania zaświadczenia do ślubu konkordatowego osoba zamierzająca zawrzeć małżeństwo jest obowiązana:

 • przedstawić dokument stwierdzający tożsamość
 • złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa
 • obywatele polscy, którzy nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terenie RP – składają zagraniczny dokument stanu cywilnego lub inny dokument wydany w państwie, w którym nie jest prowadzona rejestracja stanu cywilnego, potwierdzający urodzenie, a jeżeli osoba pozostawała uprzednio w związku małżeńskim – potwierdzający małżeństwo, wraz z dokumentem potwierdzającym ustanie lub unieważnienie tego małżeństwa albo dokument potwierdzający stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne do zawarcia związku małżeńskiego narzeczeni składają osobiście. Jeżeli nie ma takiej możliwości, by zgłosili się do usc jednocześnie, mogą dopełnić formalności w różnych terminach. Jednak zaświadczenie zostanie wydane dopiero z chwilą złożenia kompletu dokumentów przez oboje narzeczonych.

Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo wyznaniowe w Polsce jest obowiązany przedstawić:

 • dokument stwierdzający tożsamość
 • odpis aktu urodzenia,
 • jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie, unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym nieistnienie małżeństwa, jeżeli na podstawie składanych dokumentów nie można ustalić danych niezbędnych do sporządzenia aktu małżeństwa,
 • dokument stwierdzający, że zgodnie z prawem ojczystym może zawrzeć małżeństwo. Jeżeli otrzymanie dokumentu o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa napotyka na trudne do przezwyciężenie przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca może go zwolnić od złożenia dokumentu.


Jeżeli cudzoziemiec nie posługuje się językiem polskim oświadczenia składane w procedurze związanej z wydaniem zaświadczenia do ślubu konkordatowego składa w obecności tłumacza.

Wybór tłumacza oraz pokrycie kosztów jego wizyty w USC należą do nupturientów.

Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:

 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości;
 • tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG);
 • konsula.

Za dokumenty przetłumaczone przez konsula uznaje się również:

dokumenty w języku obcym przetłumaczone na język polski przez tłumacza w państwie przyjmującym i poświadczone przez konsula;
dokumenty przetłumaczone z języka rzadko występującego na język znany konsulowi, a następnie przetłumaczone przez konsula na język polski.

W przypadku braku tłumacza przysięgłego języka obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokument zagraniczny potwierdzający stan cywilny w języku obcym może zostać przetłumaczony przez konsula lub uprawnionego pracownika przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 07.01.2016
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 07.01.2016
Dokument oglądany razy: 2 330