RSS
A A A K
SmodBIP

Uchwały 2015

Uchwała Nr XI/59/2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/53/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 4 grudnia 2015r w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
Uchwała Nr XI/58/2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr X/51/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 4 grudnia 2015r w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr XI/57/2015
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii”
Uchwała Nr XI/56/2015
w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok”
Uchwała Nr X/55/2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr X/54/2015
w sprawie współdziałania z Miastem Kutno w zakresie lokalnego transportu zbiorowego.
Uchwała Nr X/53/2015
w sprawie określenia wzorów formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania w podatku od nieruchomości, w podatku rolnym i w podatku leśnym.
Uchwała Nr X/52/2015
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
Uchwała Nr X/51/2015
w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości.
Uchwała Nr X/50/2015
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na rok 2016.
Uchwała Nr X/49/2015
w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół w Szczycie oraz zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum w Szczycie wchodzącego w jego skład.
Uchwała Nr IX/48/2015 z dnia 21 października 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015-2018
Uchwała Nr IX/47/2015 z dnia 21 października 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr IX/46/2015 z dnia 21 października 2015
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi
Uchwała Nr IX/45/2015 z dnia 21 października 2015
w sprawie przyjęcia zmian w Statucie Związku Gmin Regionu Kutnowskiego
Uchwała Nr IX/44/2015 z dnia 21 października 2015
w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019r.
Uchwała Nr VIII/43/2015 z dnia 19 sierpnia 2015
w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa sołectwa Skórzewa odbytych w dniu 11 lutego 2015 r.

Uchwała Nr VIII/42/2015 19 sierpnia 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015-2018.

Uchwała Nr VIII/41/2015 z dnia 19 sierpnia 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok
Uchwała Nr VII/40/2015 23 czerwca 2015
w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Pana Tadeusza Banasiaka do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr VI/29/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa Sołectwa Skórzewa odbytych w dniu 11 lutego 2015 r.
Uchwała Nr VII/39/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie uznania za bezzasadne wezwanie Pani Mirosławy Gościniak do usunięcia naruszenia prawa zawartego w uchwale Nr VI/29/2015 Rady Gminy Oporów z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa Sołectwa Skórzewa odbytych w dniu 11 lutego 2015r
Uchwała Nr VII/38/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała Nr VII/37/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.
Uchwała Nr VII/36/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do orzekania w Sądzie Okręgowym w Łodzi oraz w Sądzie Rejonowym w Kutnie na kadencję 2016 - 2019
Uchwała Nr VII/35/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr VII/34/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skórzewie.
Uchwała Nr VII/33/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Oporów za 2014 rok.
Uchwała Nr VII/32/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok.
Uchwała Nr VII/31/2015 z dnia 23 czerwca 2015
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014
Uchwała Nr VI/30/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do reprezentowania Gminy Oporów przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.
Uchwała Nr VI/29/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie odmowy stwierdzenia nieważności wyborów sołtysa sołectwa Skórzewa odbytych w dniu 11 lutego 2015 r.
Uchwała Nr VI/28/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr VI/27/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku oraz stawki opłaty za pojemnik.
Uchwała Nr VI/26/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów.”
Uchwała Nr VI/25/2015 z dnia 06 maja 2015
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów.
Uchwała Nr V/24/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu nr WND-POKL.09.01.01-10-062/15 pn. „Kolorowa edukacja przedszkolna – to dobry start w przyszłość”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr V/23/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015-2018.
Uchwała Nr V/22/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty.
Uchwała Nr V/21/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oporów w 2015 roku”.
Uchwała Nr V/20/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Oporów.
Uchwała Nr V/19/2015 z dnia 24 marca 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr IV/18/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie dokonywania zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015r w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 rok.
Uchwała Nr IV/17/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała Nr IV/16/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie określenia kryteriów stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oporów.
Uchwała Nr IV/15/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Oporów na lata 2015 - 2019.
Uchwała Nr IV/14/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/9/2010 Rady Gminy Oporów z dnia 30 grudnia 2010 w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagrodzenia.
Uchwała Nr IV/13/2015 z dnia 23 luty 2015
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Oporów środków stanowiących Fundusz Sołecki.
Uchwała Nr III/12/2015 z dnia 28 stycznia 2015
w sprawie przystąpienia Gminy Oporów do realizacji projektu systemowego w ramach Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr III/11/2015 z dnia 28 stycznia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu na 2015 rok.
Uchwała Nr III/10/2015 z dnia 28 stycznia 2015
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oporów na lata 2015 – 2018Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 01.02.2016
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 26.06.2015
Dokument oglądany razy: 5 180