RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 07.05.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: analiza 2018

Gospodarka odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2017

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2015

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Gminy Oporów za rok 2014

Informacja o osiągniętych przez Gminę Oporów poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

INFORMACJA

Urząd Gminy Oporów informuje, iż Firmą odbierająca odpady komunalne od osób zamieszkałych od 1 lipca 2013r. jest Przedsiębiorstwo EKO SERWIS Sp. z o.o, ul. Łąkoszyńska 127, 99-300 Kutno.

Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajduje się w Krzyżanowsku, gmina Krzyżanów.

Osiągnięty Recykling

Harmonogram odbioru odpadów w gminie Oporów na II półrocze 2017r.

Zasady segregacji odpadów

Wzór deklaracji

Rejestr Działalności Regulowanej

UCHWAŁA NR XXVI/115/2013 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości 

UCHWAŁA NR XXVI/116/2013 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXV/109/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

UCHWAŁA NR XXV/108/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty

UCHWAŁA NR XXV/107/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXIV/100/2012 RADY GMINY OPORÓW z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oporów”.Opublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 07.05.2018
Podpisał: Radosław Janik
Dokument z dnia: 19.03.2013
Dokument oglądany razy: 4 669