RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe nr 2/2018

 Nr sprawy: G.5522.OSP.2.2018

Oporów, dnia 17.07.2018r.

Gmina Oporów
Oporów 25
99-322 Oporów
tel. 24 383 11 54
fax. 24 383 11 51
www.oporow.pl
gmina@oporow.plZapytanie ofertowe nr 2/2018


(dotyczy nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek OSP z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości)


Gmina Oporów w ramach procedury konkurencyjności kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Dostawcy na dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Oporów
Oporów 25, 99-322 Oporów
NIP: 775-24-07-021, REGON: 611015804

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach projektu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, współfinansowanego ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości Ministerstwa Sprawiedliwości.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- Torba ratownicza (zestaw kompletny PSP-R1z wyposażeniem : szyny + deska , zestaw wyposażony zgodnie z Zasadami Organizacji Ratownictwa Medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym z lipca 2013r. ) – 2 szt.
- Agregat prądotwórczy – 2 szt.
Parametry techniczne agregatu prądotwórczego:
- napięcie 3 fazowe 400V 50 Hz,
- moc maksymalna 8,7 kVA/7 kW/8,5kVA/6,8 kW,
- moc znamieniowa 7,8 kVA/6,2 kW,
- prąd znamieniowy 12,6A/11,2A,
- napięcie 1 fazowe 230V 50Hz,
- moc maksymalna 6,2 kW/4,4 kW,
- moc znamieniowa 5,6 kW/4 Kw,
- napięcie znamionowe 230 V 50 Hz,
- prąd znamieniowy 24,3A/17,4 A,
- moc akustyczna Lwa 97 dB (A),
- stopień ochrony : IP 23,
Wyposażenie dodatkowe:
- wyłącznik przy braku oleju,
- 1 gniazdo 1 ̴ 16A,
- 1 gniazdo 3 ̴ 16A,
- wyłącznik termiczny.
Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
W przypadku dostarczenia sprzętu o nieodpowiedniej, jakości, niespełniającego określonych wymagań Zamawiającego Dostawca zobowiązany będzie do jego wymiany, na sprzęt o odpowiedniej, jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
Posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)
Transport do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
Gwarancja minimum na 2 lata.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 02.08.2018 r.

IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Oporów, Oporów 25,99-322 Oporów lub przesłana e-mailem na adres: gmina@oporow.pl w terminie do dnia do dnia 20.07.2018 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.oporow.pl.

VI. OCENA OFERT
Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, zostanie wybrana oferta z dłuższym okresem udzielonej gwarancji.


VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 23.07.2018 r, a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oporów oraz na stronie internetowej pod adresem: www.oporow.pl.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 383 11 54 oraz adresem email: gmina@oporow.pl.
2. Dostawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Oporów z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na zapytanie.

Wójt Gminy – Robert Pawlikowski


IX. ZAŁĄCZNIKI
Wzór formularza ofertowego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofertyOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 23.07.2018
Podpisał: Barbara Saramonowicz
Dokument z dnia: 17.07.2018
Dokument oglądany razy: 3 566