RSS
A A A K
SmodBIP

Zapytanie ofertowe nr 4/2018

 Nr sprawy: G.5522.OSP.4.2018


Oporów, dnia 08.10.2018r.

Gmina Oporów
Oporów 25
99-322 Oporów
tel. 24 383 11 54
fax. 24 383 11 51
www.oporow.pl
gmina@oporow.plZapytanie ofertowe nr 4/2018


(dotyczy dostawy sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowanego ze środków finansowych Województwa Łódzkiego)


Gmina Oporów w ramach procedury konkurencyjności kieruje do Państwa zapytanie ofertowe i zaprasza do składania ofert w celu wyłonienia Dostawcy na dostawę sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowanego ze środków finansowych Województwa Łódzkiego.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Oporów
Oporów 25, 99-322 Oporów
NIP: 775-24-07-021, REGON: 611015804


II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa polegająca na nabyciu wyposażenia i urządzeń ratownictwa wraz z dostawą do siedziby zamawiającego, w ramach realizacji zadania w zakresie dostawy sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dofinansowanego ze środków finansowych Województwa Łódzkiego.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
- hełm strażacki Calisia Vulcan ST z wizjerem przezroczystym + okulary koloru białego – 8 szt.
- kombinezon pszczelarski gruby z osłoną głowy i napisem STRAŻ – 1 szt.
- system pianowy SCOTTY z pojemnikiem 5 l + nakładka do piany średniej SCOTTY 4039MX HF – 1 szt.
- wąż W 75 powlekany – 4 szt.
- zbiornik wodny 2500 l – 1 szt.
- drabina ratownicza jednoprzęsłowa przystawna 18s – długość 5,30 m – 1 szt.
- pas strażacki bojowy– 8 szt.
Zamawiający zastrzega, że sprzęt musi być fabrycznie nowy, wykonany z fabrycznie nowych materiałów oraz być wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.
W przypadku dostarczenia sprzętu o nieodpowiedniej, jakości, niespełniającego określonych wymagań Zamawiającego Dostawca zobowiązany będzie do jego wymiany, na sprzęt o odpowiedniej, jakości w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia otrzymania od Zamawiającego reklamacji.
Posiadający świadectwo dopuszczenia CNBOP-PIB oraz spełniający przepisy Polskiej Normy PN-EN 13204 oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracyjnych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz.U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)
Transport do siedziby Zamawiającego na koszt Dostawcy.
Gwarancja minimum na 2 lata.

3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 31.10.2018 r.


IV. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
- opatrzona pieczątką firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.


V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Urząd Gminy Oporów, Oporów 25,99-322 Oporów lub przesłana e-mailem na adres: gmina@oporow.pl w terminie do dnia do dnia 12.10.2018 r. do godz. 12.00.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: bip.oporow.pl.


VI. OCENA OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający kierować się będzie kryterium „cena”. Za najkorzystniejsza ofertę zostanie wybrana oferta z najniższą ceną.
W przypadku wpłynięcia ofert z taką samą ceną, zostanie wybrana oferta z dłuższym okresem udzielonej gwarancji.
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 12.10.2018 r. o godz. 12.30 a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony w dniu 12.10.2018r. o godzinie 14:00 w siedzibie Urzędu Gminy Oporów oraz na stronie internetowej pod adresem: www.oporow.pl.


VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1.Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 24 383 11 54 oraz adresem email: gmina@oporow.pl.
2. Dostawcy, których oferty nie zostały wybrane, nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń względem Gminy Oporów z tytułu przygotowania i złożenia swojej oferty na zapytanie.
Wójt Gminy - Robert Pawlikowski


IX. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego.

Ogłoszenie o wyborze oferty

Wójt Gminy Oporów

Robert PawlikowskiOpublikował: Radosław Janik
Publikacja dnia: 12.10.2018
Podpisał: Barbara Saramonowicz
Dokument z dnia: 08.10.2018
Dokument oglądany razy: 3 013